Hervormd Waardenburg Neerijnen

ANBI

Naam:

Hervormde gemeente Waardenburg Neerijnen.
Plaats: Waardenburg.
Adres: Dorpsstraat 23.
Postcode: 4181BM.
Tel nr.: 0418 65 24 58.

Plaats: Neerijnen.
Adres: Van Pallandtweg 12.
Postcode: 4182CB.
Tel nr.: 0418 65 24 06.

Het RSIN- en fiscaal nummer:

RSIN-nummer: 25 71 572
Fiscaalnummer: 508-0-1

Contact gegevens:

Contact gegevens treft u hier

Het beloningsbeleid:

Arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk Waardenburg Neerijnen treft u hier

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De Hervormde Gemeente van Waardenburg Neerijnen kent een kerkenraad die gevormd wordt door de ambtsdragers.
In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen of benoemd uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Kerkraad bestaat uit:
Predikant.
Het College van ouderlingen, 7 leden.
Het College van ouderling-kerkrentmeesters, 4 leden.
Het College van Diacenen, 4 leden.
De kerkenraad stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast.

Beleidsplan:

Het beleidsplan treft u hier
Beleidsplan landelijke kerk treft u hier

Doelstelling:

Gemeente zijn van Jezus Christus, en de medemens te ondersteunen daar waar nodig.

Voorgenomen activiteiten:

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoording voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dit doet zij samen met de gemeenteleden.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiele zaken van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

financiele verantwoording:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuiteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden.

College van diacenen bestaande uit:
Voorzitter.
Penningmeester.
Secretaris.
Dragen zorg voor: Ondersteuning personen plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

College van kerkrentmeesters bestaande uit:
Voorzitter.
Penningmeester.
Secretaris.
Dragen zorg voor: Erediensten, pastoraat, gemeente zijn.

In het overzicht hier onder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Staat van baten en lasten diaconie:

Staat van baten en lasten gemeente:

Toelichting:

Kerkgenootschappen zorgen zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
De opbrengsten van dit vermogen worden gebruikt voor het werk in de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat.
In de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen.
Voor het houden van de kerkdiensten en het onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen.